ارتباط با ما (قدیمی)

رای ارطبات با ما ب کانال تلگرام ما مراجعه فرمایید

و از طریق ان در INFO کانال به ای دی مدیر بروید